မိမိ၏ “ဇွဲ” ကို တိုင်းတာလို့ရတယ်။

ဒီ Grit Questionnaire တွင် မေးခွန်းအားလုံး ၁၂ ခုပါဝင်ပါသည်။ ဒီ စစ်တမ်းကို Professor Angela Duckworth က ရေးသားခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်းအများစုတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိပါသည်။

ဒီ စစ်တမ်းသည် လူတစ်ယောက်၏ ဇွဲ ကိုတိုင်းတာသော စစ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ သုတေသနများအရ ဇွဲ သည် လူတစ်ယောက်၏ အောင်မြင်မှုအတွက် မဖြစ်မနေရှိရသော အရည်အချင်းဖြစ်ပါသည်။

မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရာတွင် လူအများစုနှင့် နိူင်းယှဉ်ပြီး မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အသင့်တော်ဆုံး အဖြေများကိုရွေးချယ်ပါ။ အဖြေတွင် အမှန်အမှားမရှိပါ။ မိမိကိုယ်မိမိပို နားလည်သဘောပေါက်လာရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။

Unleashing Greatness In You

Leave a Comment

%d bloggers like this: